Workshop on Electron Device Interface Technology

About EDIT


CommitteeOrganizing Committee

 • Kenji Okada (Tower Partners Semiconductor) [Organizing Committee Chair]
 • Yukiharu Uraoka (NAIST)
 • Chioko Kaneta (Tohoku Univ.)
 • Shin-ichi Takagi (Univ. of Tokyo)
 • Toyohiro Chikyow (NIMS)
 • Toshihide Nabatame (NIMS)
 • Hiroshi Nohira (Tokyo City Univ.)
 • Masaaki Niwa (Univ. of Tokyo)
 • Seiichi Miyazaki (Nagoya Univ.)Steering & Program Committee

 • Yuichi Kamimuta (Kioxia) [Steering Committee Chair]
 • Dai Okamoto (Univ. of Tsukuba) [Program Committee Chair]
 • Wataru Mizubayashi (AIST) [Program Committee Vice-Chair]
 • Yasushi Akasaka (Tokyo Electron)
 • Toru Akiyama (Mie Univ.)
 • Yoji Ashihara (KOKUSAI ELECTRIC)
 • Masao Inoue (Renesas Electronics)
 • Kazuaki Iwasawa (Tokyo Electron)
 • Tetsuo Endoh (Tohoku Univ.)
 • Akio Ohta (Nagoya Univ.)
 • Shingo Ogawa (Toray Research Center)
 • Kuniyuki Kakushima (Tokyo Institute of Tech.)
 • Hiroyuki Kageshima (Shimane Univ.)
 • Koji Kita (Univ. of Tokyo)
 • Katsuhiro Kutsuki (Toyota Central R&D Labs)
 • Shin-Ichiro Kuroki (Hiroshima Univ.)
 • Taizo Sadoh (Kyushu Univ.)
 • Kentaro Sawano (Tokyo City Univ.)
 • Kenji Shiraishi (Nagoya Univ.)
 • Yoshihiro Sugita (Socionext)
 • Tomoyuki Suwa (Tohoku Univ.)
 • Noriyuki Taoka (Nagoya Univ.)
 • Sakura Takeda (NAIST)
 • Yusaku Tanahashi (Toray Research Center)
 • Akinobu Teramoto (Hiroshima Univ.)
 • Satoshi Toyoda (Tohoku Univ.)
 • Takahiro Nagata (NIMS)
 • Osamu Nakatsuka (Nagoya Univ.)
 • Takashi Nakayama (Chiba Univ.)
 • Ryu Hasunuma (Univ. of Tsukuba)
 • Digh Hisamoto (Hitachi)
 • Takuji Hosoi (Osaka Univ.)
 • Daisuke Matsushita (Kioxia)
 • Ryo Matsumura (NIMS)
 • Hideki Murakami (Kurume College)
 • Takeaki Yajima (Kyushu Univ.)
 • Takanobu Watanabe (Waseda Univ.)
 • Heiji Watanabe (Osaka Univ.)


Recommended environment